De smaak van de Kempen

ARTIKEL 1:  DEFINITIES?

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:?

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die op de markt gebrachte producten en diensten gebruikt en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;?
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 5. Bedenktijd: de termijn waarop de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat ondernemer of consument in staat stelt om informatie die aan hem is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

ARTIKEL 2:  IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER ?

Hof van Eel bvba?

Hofstraat 11

B-2380 Ravels

Telefoonnummer: +32 479 95 35 80?

E-mailadres: info@hofvaneel.be

BTW-nummer: BE 0869 873 828?

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.?
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, door Ondernemer en Consument worden overeengekomen hoe deze Algemene Voorwaarden door de Ondernemer ter beschikking kunnen worden gesteld.?
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke producten- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.?

ARTIKEL 4: HET AANBOD?

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.?
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Indien de Ondernemer gebruik maakt van foto’s en/of afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.?
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:?
  1. de identiteit van de Ondernemer en haar geografisch adres;
  2. de prijs inclusief belastingen;
  3. de eventuele kosten van aflevering;
  4. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  5. het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht;
  6. de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
  7. de wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
  8. de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
  9. de hoogte van de kost voor het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan deze van het basistarief worden berekend;
  10. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze die door de Consument kan geraadpleegd worden;
  11. de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en eventueel wijzigen;
  12. de eventuele andere talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
  13.  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST?

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.?
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Ondernemer zal bij het product of bij de dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de identiteit van de Ondernemer
  2. het adres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
  3. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het eventuele Herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  4. de identificatie en de prijs van het product of de dienst;?
  5. in voorkomend geval, de leveringskosten;
  6. de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;?

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT?

Bij levering van producten:?

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 7 werkdagen zonder opgave van motief.
 2. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het product aan de Consument. De Consument zal hiertoe schriftelijk of op een voor de Ondernemer beschikbare en toegankelijke duurzame drager een kennisgeving verzenden vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn
 3. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 4. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer terugzenden, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.?
 5. Bij terugzending van producten draagt de Consument het risico voor beschadiging of verlies.?

Bij levering van diensten:?

 1. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete te herroepen gedurende 7 werkdagen.
 2. Deze Herroepingstermijn gaat in op de dag na het afsluiten van de overeenkomst.
 3. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.?

ARTIKEL 7: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING?

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een deel of het totaal van het bedrag van de aankoopprijs en de aan de aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen

ARTIKEL 8: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT?

 1. De Ondernemer kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in Artikel 2. De uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts van toepassing indien de Ondernemer dit duidelijk heeft vermeld in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.?
 2. De consument heeft geen Herroepingsrecht voor volgende Overeenkomsten op afstand:?
  1. Voor de levering van producten die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument.
  2. Voor producten die door hun aard niet kunnen worden terug gezonden
  3. Voor producten die snel kunne bederven of verouderen
  4. Voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  5. Voor producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft
  6. Voor losse kranten en tijdschriften
  7. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  8. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de Consument begonnen is vóór het einde van de bedoelde Herroepingstermijn?

ARTIKEL 9: DE PRIJS?

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.?
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.?
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle?belastingen, taksen en diensten die door de consument verschuldigd zijn.?

ARTIKEL 10: CONFORMITEIT EN GARANTIE?

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.?
 3. Indien op een product een commerciële garantie van toepassing is, zal deze vermeld staan op de website van de Ondernemer. Voor meer informatie hieromtrent kan de Consument contact opnemen met de Ondernemer.
 4. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs of de factuur voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.
 5. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
 6. Deze garantie is evenmin van toepassing op producten met een kortere levensduur of in geval van tussenkomst door een niet door de Ondernemer aangewezen derde.?

ARTIKEL 11: LEVERING EN UITVOERING?

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.?
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Ondernemer de overeenkomst niet tijdig of onvolledig kan uitvoeren, dan meldt hij dat binnen de 30 dagen aan de Consument. De  Consument heeft dan het recht de bestelling zonder kosten te ontbinden
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.?

ARTIKEL 12: OVERMACHT?

 1. In geval van overmacht is de Ondernemer niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de Consument na te komen. De Ondernemer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Ondernemer, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.?

ARTIKEL 13: DUUR VAN DE OVEREENKOMST?

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.?
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.?
 3. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 14: BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.?
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.?
 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.?

ARTIKEL 15: KLACHTENREGELING?

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
 4. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.?

ARTIKEL 16: PERSOONSGEGEVENS

Ondernemer zal de gegevens van Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Contact:

Hofstraat 11
B-2380 Ravels
GSM: +32 479 95 35 80
Mail: info@hofvaneel.be

Openingsuren

Zaterdag 9u-14u
of op afspraak

Bedrijfsgegevens:

Hof Van Eel BVBA
RPR: Turnhout
BTW: BE 0869 873 828
Algemene Voorwaarden

Betaalmogelijkheden:


Alle prijzen zijn incl. 21% BTW


Website by FleXious